Apie mus » Mokymosi tvarka

PATVIRTINTA

IĮ „Vairuok“ savininko

Sauliaus Riboko

2015 m. balandžio 27 d.

sprendimu Nr. 3

 

 

 

VAIRAVIMO MOKYKLOS  IĮ „VAIRUOK" MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Vairavimo mokykla IĮ„Vairuok" yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. VM601 – 5, 2015 balandžio 27 d.suteikta teisė vykdyti „A“, „A1“, „A2“ „B“ kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą.

1.2. Mokymo valanda - laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė - 45 minutės.

1.3.Mokinių teorinės žinios ir praktinio vairavimo gebėjimai ir įgūdžiai įvertinami ,vadovaujantis patvirtintu VKTl prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio  30d. įsakymu Nr.2B- 84 „Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašu" nuo 1 iki 10 balų,

1.4. Vairuotojų mokytojas , vairavimo instruktorius šio reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos ir praktikos žinių.

1.5. Visos sąvokos šiose taisyklėse vartojamos tokia pačia prasme, kaip jos vartojamos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos apraše, Reikalavimų vairavimo mokykloms apraše.

 

2. MOKYMOSI PRADŽIA

2.1. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti A“, „A1“, „A2“  „B“ kategorijos transporto priemones, privalo prieš pradėdami lankyti mokymo kursą su mokykla sudaryti mokymo sutartį, prieš tai aptarus esmines sutarties sąlygas individualiai, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio.

2.2. Sutartis įsigalioja, kai pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo per numatytą laiką.

2.3. Kai mokinys, mokėsi teorijos savarankiškai, išlaikęs VĮ „Regitra" teorijos egzaminą, su vairavimo mokykla, turi sudaryti sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo, prie mokymo sutarties pridedama VĮ „Regitra" išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopija, patvirtinta vairavimo mokyklos vadovo ar jo paskirto asmens, kuriam pavesta vadovauti vairavimo mokymo veiklai, parašu ir antspaudu.

2.4. Vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu pagilinti savo teorines žinias ir (ar) įtvirtinti praktinio vairavimo įgūdžius tos kategorijos transporto priemonės, kurios mokymo kursą yra baigęs , turi sudaryti mokymo sutartį dėl žinių ir įgūdžių tobulinimo, mokymo turinį ir apimtį pasirenka mokinys savarankiškai.

2.5. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jei mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį, arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją sumokėtas už mokymą mokestis negražinamas.

2.6. Sutartyje nurodoma numatoma mokymo pabaigos data iki 12 mėn. Ji gali būti pratęsiama dėl pateisinamos priežasties.

 

3. MOKYMOSI DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1 .Mokinio teisės:

3.1.1.Mokinys gali mokytis savarankiškai teorijos, ir įgyti vairuoti A, Al, A2 B kategorijos transporto priemonę.

3.1.2.Mokinys, išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius,bei įvertinimai, taip pat žinių ir įgūdžių tobulinimo mokymo medžiagą.

3.1.3.Laikinai sustabdyti mokymosi kursą- prieš tai informuodamas mokyklos vadovą. 3.1.4.Mokinys turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jei Vairavimo mokykla nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus.

3.2.Mokinio pareigos:

3.2.1.Pagal nustatytą grafiką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo mokymo užsiėmimus ir pagal

 

nustatytą tvarką išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas  mokykloje.  

3.2.2. Laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti žalą padarytą dėl savo kaltės mokyklai.

3.2.3. Laiku sumokėti už teorijos ir praktinio vairavimo mokymą,dokumentų įforminimą.

3.2.4.Vairavimo mokyklai pateikti teisingus asmens duomenis ir laiku visus reikalingus dokumentus.

3.2.5. Negalint atvykti į teorijos ar praktinio vairavimo užsiėmimus,pranešti vairavimo mokyklai.    

3.2.6. Vieno praktinio vairavimo užsiėmimo trukmė ne daugiau kaip 3 valandos.

3.2.7. Pagal nustatytą tvarką , baigus mokymo kursą, mokinio įgytos teorijos žinios yra   patikrinamos ir įvertinamos kompiuterine žinių testavimo programa(galutinė teorijos įskaita) .

3.2.8. Teorijos   galutinė įskaita yra teigiama jei atsakyta- 80%- 24   testo klausimai .Atsakęs į 24

klausimus mokinys vertinamas 6 balais; į 25-26 klausimus-7 balai; 27-28 klausimus-8 balai;29 klausimus-9 balai;30 klausimų-10 balų.

3.2.9.Mokinys vertinamas neigiamai , jei atsako į mažiau kaip 24 testo klausimus. Atsakęs į 21-23 klausimus-5 balai; į 16-20 kausimų-4 balai;į 11-15 klausimų-3 balai ;į 6-10 klausimus-2 balai;    į 5  klausimus-1 balas.

3.2.10. Testui spręsti skiriama 30 min.

3.2.11. Po teorijos   galutinės   įskaitos   priėmimo,   mokinys   vairavimo   mokyklos   nustatyta   tvarka supažindinamas su neteisingai atsakytais testo klausimais ir įvertinamas.

3.2.12. Mokinių vertinimo rezultatai saugomi vienerius metus.

3.2.13. Jeigu teorijos žinios įvertinamos neigiamai (mažiau 80%) teorijos žinios patikrinamos pakartotinai po10 kalendorinių dienų.Tam laikotarpiui stabdomas praktinio vairavimo mokymas.

3.2.14. Praktinio vairavimo gebėjimai bei įgūdžiai patikrinami vairavimo mokykloje, kontrolinio
patikrinimo metu ( praktinių vairavimo įgūdžių galutinė įskaita). Jos metu daromas praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas VKTI prie susisiekimo ministerijos nustatyta  tvarka.

3.2.15. Įskaitos trukmė ne trumpesnė kaip 45 min.

3.2.16. Praktinio vairavimo galutinė įskaita vykdoma kai mokinys yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą ir baigės visą privalomąją praktinio vairavimo mokymo programą.

3.2.17.Galutinės įskaitos turinys dviem etapais-aikštelėje du mokymo elementai ir keliuose pagal maršrutą nuo vairavimo aikštelės iki nurodytos vietos.

3.2.18.Vertinimo kriterijus ir klaidų kiekį nustato vairavimo mokykla pagal VKTI prie susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu 2014m. balandžio 30 d. Nr. 2 B-84.

 3.2.19. Po įskaitos mokinys supažindinamas su padarytomis klaidomis, išvadomis ir įvertinamas.

3.2.20 Jei praktinio vairavimo įgūdžių galutinis įvertinimas neigiamas (mažiau 6 balai) mokinys tobulina praktinio vairavimo įgūdžius papildomai. Mokinys gali mokytis pagal vairavimo mokyklos paruoštą programą,  priklausomai kiekvienam mokiniui nuo jo įsisavintų žinių ir vairavimo įgūdžių.

 3.3.Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:

3.3.1.Suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių.

3.3.2.Sudaryti tinkamas teorijos  ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą.

3.3.3.Skirti  praktiniam  mokymui  transporto  priemonę,  atitinkančią techninius   motorinių  transporto priemonių ir priekabų reikalavimus, patvirtintus VKTI prie susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu 2014m. balandžio 30 d. Nr. 2 B-85 V dalį..

3.3.4.Teorijos mokymas vykdomas grupėmis (arba individualiai), praktinis- tik individualiai. Teorijos per dieną mokyti ne daugiau kaip 4 valandas , praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 valandas.

3.3.5.Mokyti teorijos ir praktinio vairavimo tik tuos asmenis su kuriais sudaryta mokymo sutartis

3.3.6.Mokiniams, baigusiems mokymo kursą , turintiems mokomųjų dalykų (teorijos žinių ir praktinio vairavimo ) galutinius teigiamus    įvertinimus ir sumokėjusiems visą kainą už kursus registruojama VĮ „Regitra“  mokymo kurso baigimą.

3.3.7.Užtikrinti kad teorijos ir praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai.

3.3.8.Užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius   mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad jų būtų laikomasi.

3.3.9.Užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus.

3.3.10.Užtikrinti, kad mokinio asmens duomenys , teorijos galutinės įskaitos testai su pažymėtais atsakymais, praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašai bus tvarkomi ir saugomi tik teisėtais būdais, nepažeidžiant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, kitų teisės aktų reikalavimų. Vairavimo mokykla asmens duomenis, teorijos galutinės įskaitos testus su pažymėtais atsakymais, praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos garso ir vaizdo įrašus , vadovaujantis VKTI prie Susisiekimo ministerijos viršininko 201 4 m. balandžio  30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo" naudos išimtinai: vairavimo mokymo kontrolei, vairavimo mokymo kursų baigimo apskaitai, egzaminuojamųjų ir egzaminų rezultatų apskaitai.

 

4 .BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus     LR įstatymų nustatyta tvarka.

4.2.Vairavimo mokymo sutartims, sudarytoms pagal šias taisykles, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

4.3.Pasikeitus įstatymų, reglamentuojančių pirminę vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarką, nuostatoms, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams.

 

__________________________________________