Apie mus » Darbo tvarka

PATVIRTINTA

IĮ „Vairuok“ savininko

Sauliaus Riboko

2015 m. balandžio 27 d.

sprendimu Nr. 2

 

 

VAIRAVIMO MOKYKLOS IĮ „VAIRUOK“ DARBO TVARKOS TAISYKLES

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Vairavimo mokykla IĮ „Vairuok“ (toliau - Mokykla) yra individuali įmonė, veikianti pagal Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymą.

2. Mokyklos steigėjas yra individualios įmonės savininkas.

3.  Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, Mokyklos nuostatai, Mokyklos vadovo įsakymais.

4.  Šios Mokyklos darbo tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja Mokyklos bendrą darbo tvarką.

5.  Darbuotojo pareigas reglamentuoja darbo sutartis, pareigybės aprašymas, saugos ir sveikatos instrukcijos, įsakymai.

6. Asmuo, priimamas dirbti Mokykloje, supažindinamas pasirašytinai su šiomis Taisyklėmis, pareigybės aprašymu, saugos ir sveikatos instrukcijomis. Pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad asmuo ir darbdavys susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų.

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

7. Mokyklos darbuotojams darbo ir poilsio laikas nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

8. Mokykloje nustatyta 5 darbo dienų savaitė. Poilsio dienos - šeštadienis ir sekmadienis.

9. Darbo pradžia – 8.00 val., pabaiga – 17.00 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val. (60 min.).

10. Derinant darbuotojų poilsio laiką su švenčių, dienomis, poilsio dienos gali būti perkeltos atskiru Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

11. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

12. Vairavimo instruktorių darbo laikas nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

13. Visi darbuotojai privalo laikytis Mokyklos nustatyto darbo laiko režimo.

14. Darbuotojai, išvykdami iš Mokyklos darbo tikslais ar asmeniniais reikalais, turi apie tai informuoti direktorių.

15. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą apie tai nedelsdami turi informuoti direktorių ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastį.

 

III. DARBUOTOJŲ PAREIGOS

16. Darbuotojai privalo laiku ir tiksliai vykdyti darbdavio ar jo įgalioto asmens pavestą darbą; laiku ir kokybiškai atlikti darbus, nurodytus pareigybės aprašyme ar užduotyje.

17. Darbuotojai turi laikytis saugos ir sveikatos instrukcijų, asmens higienos, gaisrinės saugos, gamtos apsaugos, darbuotojų etikos kodekso reikalavimų.

18. Visi darbuotojai privalo darbo vietoje laikytis nustatytų saugos ir sveikatos reikalavimų.

19. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga. Baigus darbą darbuotojas turi palikti tvarkingą darbo vietą, išjungti prietaisus, naudojančius elektrą, užrakinti patalpas.

20.Darbuotojams draudžiama darbo vietoje vartoti alkoholinius gėrimus, būti neblaiviems ar apsvaigus nuo narkotinių ir toksinių medžiagų, rūkyti.

21. Darbuotojas turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją, vandenį ir kitus materialinius Mokyklos išteklius.

22. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

23. Mokyklos darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga - švari, dalykinio stiliaus.

 

IV. DARBUOTOJŲ TEISES

26. Kelti kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Kreiptis žodžiu ir raštu į mokyklos vadovą darbo ir asmeniniais klausimais. Raštu atsakymą gauti per 20 dienų.

27.  Turėti būtinas darbo sąlygas ir tinkamai įrengtą darbo vietą.

28. Dalyvauti Mokyklos veikloje.

29. Teikti pasiūlymus mokymo ir kitais Mokyklos veiklos gerinimo klausimais.

 

V. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

30. Už gerą darbą, aktyvią visuomeninę veiklą, gerus mokymo rezultatus darbuotojams gali būti
taikomi tokie paskatinimai:

•    Padėka žodžiu;

•    Padėka raštu;

•    Asmeninė dovana;

•    Piniginė premija;

•    Mokyklos savininko padėka;

•    Kiti paskatinimai.

 

VI. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

31. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma drausminė atsakomybė.

32. Darbuotojai privalo atlyginti Mokyklai padarytus materialinius nuostolius.

33. Už darbo drausmės pažeidimus darbuotojui gali būti skiriama viena iš šių drausminių nuobaudų:

•    Pastaba;

•    Papeikimas;

•    Atleidimas iš darbo.

34. Drausminė nuobauda skiriama vadovo įsakymu. Darbuotojas su juo supažindinamas pasirašytinai.

35. Drausminės nuobaudos skyrimo ir galiojimo terminus, apskundimo tvarką bei panaikinimo sąlygas nustato darbo kodeksas.

 

________________________________